Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

6. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.                                    

7. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja Aplinkos ministerijai grupės kompetencijos klausimais Europos Sąjungos, užsienio šalių institucijose ir tarptautinėse organizacijose.

8. Organizuoja ir koordinuoja fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo reikalavimų nustatymą ir įgyvendinimą.

9. Pagal grupės kompetenciją dalyvauja rengiant arba rengia Lietuvos pozicijas ir derina kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su klimato kaitos švelninimo politikos formavimu.

10. Organizuoja, dalyvauja rengiant ir rengia ataskaitas, teikia reikalingą informaciją ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms grupės kompetencijos klausimais.

11. Organizuoja ir koordinuoja tikslinius projektus, studijas, mokslinius tiriamuosius darbus, susijusius su klimato kaitos valdymo politikos formavimu ir įgyvendinimu.

12. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                      

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

1.3. studijų kryptis – biologija (arba);

1.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

1.5. studijų kryptis – ekologija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – patirtis klimato kaitos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.