Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

3. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

5. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų nuostatų, priemonių bei programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų nuostatų, priemonių bei programų įgyvendinimą.

6. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

8. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                        

9. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, ES Tarybos Generalinio sekretoriato, pirmininkaujančios ES šalies institucijų atsakingais pareigūnais.

10. Nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuos.                       

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika;

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

1.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

1.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

1.8. darbo patirtis – projektų valdymo patirtis;

1.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:

1.10. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.11. studijų kryptis – ekonomika;

1.12. studijų kryptis – viešasis administravimas;

1.13. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

1.14. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

1.15. darbo patirtis – projektų valdymo patirtis;

1.16. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.