Pareigų aprašymas Spausdinti

ATLIEKŲ POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 Šias pareigas einantis vyriausiasis patarėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: