Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.                                  

4. Nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų valstybės institucijų, organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose.

5. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių atsakingais pareigūnais pagal nustatytas veiklos sritis.

6. Dalyvauja rengiant ir (ar) administruojant ir (ar) įgyvendinant Grupės kompetencijai priskirtus ES, kitos tarptautinės paramos ar valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų projektus.

7. Nustatytąja tvarka dalyvauja aplinkos ministro, Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse, tarybose, komisijose ir (ar) organizuoja jų darbą.                                         

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                        

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – chemijos inžinerija;

1.3. studijų kryptis – chemija;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – atliekų tvarkymo srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.