Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                             

5. Nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas.

6. Dalyvauja organizuojant tikslinių užsakomųjų mokslo tiriamųjų, metodinių darbų rengimą saugomų teritorijų apsaugos, tvarkymo, planavimo srityse.

7. Nustatytąja tvarka dalyvauja Vyriausybės, aplinkos ministro ir kitų valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse, tarybose ar komisijose.

8. Nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų pasitarimuose saugomų teritorijų klausimais.

9. Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant nacionalinę saugomų teritorijų politiką Europos Sąjungos Paukščių ir Buveinių direktyvų įgyvendinime, rengiant saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.                            

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – gamtinė geografija;

1.3. studijų kryptis – architektūra;

1.4. studijų kryptis – ekologija;

1.5. studijų kryptis – aplinkotyra;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.