Pareigų aprašymas Spausdinti

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKU POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: