Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

3. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.            

7. Atlieka teisinio reguliavimo analizes priskirtos srities klausimais, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo.

8. Atlieka grupės valstybės tarnautojų ar darbuotojų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

9. Pagal grupės kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių ir ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, šalies mokslo, mokymo institucijomis, suinteresuotomis visuomeninėmis organizacijomis.                 

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                        

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. studijų kryptis – teisė;

1.5. darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.