Pareigų aprašymas Spausdinti

TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

           Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: