Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

2. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

4. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

7. Pagal nustatytas veiklos sritis rengia valstybės pozicijos projektus dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų, tikrina teisės aktų projektų vertimus į lietuvių kalbą;.

8. Nustatyta tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose.

9. Pagal nustatytas veiklos sritis teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl prisijungimo prie tarptautinių konvencijų ir jų protokolų.

10. Teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms pagal nustatytas veiklos sritis.                                   

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                                       

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – chemija;

1.3. studijų kryptis – aplinkotyra;

1.4. studijų kryptis – chemijos inžinerija;

1.5. studijų kryptis – biologija;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

1.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.10. studijų kryptis – chemija;

1.11. studijų kryptis – aplinkotyra;

1.12. studijų kryptis – chemijos inžinerija;

1.13. studijų kryptis – biologija;

1.14. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.15. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.