Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

4. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.

7. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

9. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

10. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                      

11. Organizuoja ir koordinuoja saugaus cheminių medžiagų valdymo strategijos įgyvendinimą,  tarptautinių susitarimų, konvencijų cheminių medžiagų klausimais įsipareigojimų vykdymą, koordinuoja tarpžinybinę, tarpinstitucinę, tarpsektorinę veiklą šioje srityje, ataskaitų rengimą.

12. Atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos darbo grupėse ir Komitologijos komitetuose, kituose tarptautiniuose ir regioniniuose renginiuose dėl Stokholmo konvencijos, Roterdamo konvencijos, Vienos konvencijos, Monrealio protokolo, Minamatos konvencijos.

13. Pagal kompetenciją dalyvauja kuriant Tarptautinę cheminių medžiagų valdymo strategiją (SAICM) ES ir tarptautiniame lygmenyje, organizuoja SAICM įgyvendinimą nacionaliniame lygmenyje.                                          

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – chemija (arba);

1.3. studijų kryptis – biochemija (arba);

1.4. studijų kryptis – chemijos inžinerija (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – 4 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.