Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

3. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.                     

6. Atstovauja Aplinkos ministerijai Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose, rengia ir pristato valstybės pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų, derina kitų valstybės institucijų parengtas Lietuvos pozicijas, tikrina teisės aktų projektų vertimus į lietuvių kalbą, rengia ir teikia ataskaitas.

7. Organizuoja ir koordinuoja Jungtinių Tautų tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl sunkiųjų metalų, protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų išmetimo mažinimo nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja įgyvendinant protokolų dėl sieros ir azoto oksidų išmetimo mažinimo nuostatas.

8. Aplinkos ministerijai priskirtose srityse organizuoja Jungtinių Tautų Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos ir Jungtinių Tautų Branduolinio saugumo konvencijos nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant teisės aktus, nustatančius gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės matavimų aplinkoje tvarką.

9. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

10. Teikia siūlymus ir išvadas dėl investicinių ir kitų projektų, tikslinių mokslinių tiriamųjų darbų, programų, planų rengimo ir vykdymo, organizuoja ir koordinuoja  projektų ir tyrimų vykdymą.

11. Rengia ir teikia tvirtinti archyvinių bylų aplinkos oro klausimais sąrašą, formuoja, tvarko bylas. Koordinuoja ataskaitų apie aplinkos oro taršos ir kokybės valdymo veiklos rezultatus rengimą ir jas teikia.                                          

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

             

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

1.3. studijų kryptis – transporto inžinerija;

1.4. studijų kryptis – ekologija;

1.5. studijų kryptis – chemija;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkos oro apsaugos patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.