Pareigų aprašymas Spausdinti

 APLINKOS APSAUGOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO

GRUPĖS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

            Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: