Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.                                                                             

4. Dalyvauja rengiant ilgalaikes ir tikslines programas, strateginius dokumentus vandens išteklių naudojimo ir apsaugos, paviršinių vandens telkinių apsaugos nuo žemės ūkio veiklos keliamos taršos, potvynių rizikos vertinimo ir valdymo srityse.

5. Pagal nustatytas veiklos sritis rengia, dalyvauja rengiant Lietuvos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų, kitų dokumentų ir užtikrina Lietuvos pozicijų pristatymą ES institucijose.

6. Pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja teritorinio planavimo dokumentus ir teikia pasiūlymus dėl vandens išteklių apsaugos, naudojimo ir potvynių rizikos valdymo.

7. Nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose.

8. Nustatytąja tvarka organizuoja ir užtikrina ataskaitų ir duomenų dėl ES teisės aktų įgyvendinimo rengimą ir teikimą ES ir tarptautinėms institucijoms.

9. Rengia, dalyvauja rengiant technines specifikacijas, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe.               

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                                            

                                                   

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);

1.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.