Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

2. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.                                          

4. Pagal nustatytas veiklos sritis bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis Baltijos jūros aplinkos apsaugos, teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos apsaugos ir panaudojimo klausimais.

5. Nustatytąja tvarka dalyvauja Helsinkio komisijos, kitų tarptautinių organizacijų darbe, koordinuoja tarpvalstybinių įsipareigojimų jūros aplinkos apsaugos srityje įgyvendinimą;.

6. Nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose.

7. Rengia, dalyvauja rengiant LR pozicijas dėl ES teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių jūros aplinkos ir vandens išteklių apsaugą.

8. Užtikrina informacijos skelbimą ministerijos interneto tinklalapyje Grupės kompetencijos srityse.                                          

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                        

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekologija;

1.3. studijų kryptis – aplinkotyra;

1.4. studijų kryptis – gamtinė geografija;

1.5. studijų kryptis – teisė;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.