Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

3. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimususijusią informaciją.

5. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų nuostatų, priemonių bei programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų nuostatų, priemonių bei programų įgyvendinimą.

6. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo  rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

8. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                        

9. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, ES Tarybos Generalinio sekretoriato, pirmininkaujančios ES šalies institucijų atsakingais pareigūnais.

10. Nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose                     

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                       

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

1.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai;

1.8. darbo patirtis – projektų valdymo patirtis;

1.9. darbo patirties trukmė – 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.