Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

4. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.                      

5. Nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai Lietuvos ir užsienio valstybės institucijų, organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose pagal nustatytas veiklos sritis;.

6. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, valstybės institucijų  atsakingais pareigūnais pagal nustatytas veiklos sritis.

7. Nustatyta tvarka dalyvauja Vyriausybės, aplinkos ministro ir kitų valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse, tarybose, komisijose ir (ar) organizuoja jų darbą.

8. Dalyvauja rengiant ir (ar) administruojant, ir (ar) įgyvendinant Grupės kompetencijai priskirtus ES, kitos tarptautinės paramos ar valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų projektus.                                      

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. darbo patirtis – viešojo administravimo srityje;

1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

21. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.