Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

2. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                             

4. Nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose.

5. Planuoja ir koordinuoja GPAIS veiklą – reikalingos teisinės bazės parengimą/tobulinimą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, mokymus ir konsultacijas.

6. Planuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją administruoja GPAIS sukūrimo ir plėtros projektus.

7. Pagal nustatytas veiklos sritis rengia, dalyvauja rengiant technines specifikacijas, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe.                               

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. darbo patirtis – informacinių sistemų ar technologijų projektų valdymo patirtis;

1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

12.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.