Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                    

10. Dalyvauja įgyvendinant horizontalaus pobūdžio iniciatyvas, programas ir projektus aplinkos ministro valdymo srityse, įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų valstybių ir tarptautinėmis institucijomis bei organizacijomis projektus;.

11. Analizuoja ministerijos ir aplinkos ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklą, teikia ir vertina pasiūlymus dėl ministerijos ir aplinkos ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos efektyvumo didinimo, struktūrinės reformos poreikio bei reformų įgyvendinimo būdų ir priemonių.

12. Teikia išvadas ir pasiūlymus ministerijos procesų valdymo, veiklos planavimo, stebėsenos ir efektyvumo didinimo, organizacijos vystymo bei žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimo klausimais, koordinuoja pokyčių šiose srityse įgyvendinimą.

13. Dalyvauja nustatant prioritetines strategines aplinkos politikos kryptis, rengiant ministerijos strateginį planą ir metinį veiklos planą, aplinkos ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų metinius veiklos planus, teikia ir analizuoja pasiūlymus dėl strateginio planavimo ir valdymo rodiklių nustatymo ir tobulinimo metodikos.

14. Koordinuoja projektų valdymo įrankių diegimą ir jų pritaikymą ministerijos prioritetinių projektų ir programų įgyvendinimo stebėsenai, rizikų ir problemų įvertinimui, supažindina ministerijos darbuotojus su projektų valdymo principais.

15. Nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai kitų valstybių bei tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose, EBPO komitetų ir darbo grupių posėdžius.                                  

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                         

                            

2. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

2.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2.2. studijų kryptis – politikos mokslai;

2.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

2.4. studijų kryptis – ekonomika;

2.5. studijų kryptis – vadyba;

2.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

2.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2.8. studijų kryptis – politikos mokslai;

2.9. studijų kryptis – viešasis administravimas;

2.10. studijų kryptis – ekonomika;

2.11. studijų kryptis – vadyba;

2.12. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

2.13. darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;

2.14. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.