Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.2. turėti daugiau kaip 10 metų darbo patirtį urbanistikos ir architektūros srityse;

1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, regioninį teritorijų planavimą, urbanistiką ir architektūrą, teisėkūros procesą, teisės aktų rengimą;

1.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, regioninį teritorijų planavimą, urbanistiką, architektūrą ir statybą;

1.5. mokėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti išvadas Vyriausybės nutarimų projektams, urbanistiką ir architektūrą reglamentuojančių dokumentų projektams, kitiems su teritorijų planavimu, regioniniu teritorijų planavimu, urbanistika ir architektūra susijusiems dokumentams;

1.6. žinoti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

1.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. koordinuoja 2020-2021 m. Lietuvos pirmininkavimą VASAB Baltijos jūros regiono Erdvinio planavimo ir plėtros komitetui (VASAB CSPD/BSR – Committee on Spatial Planning and Development of the Baltic Sea Region), kartu su VASAB Baltijos jūros regiono Erdvinio planavimo ir plėtros komiteto sekretoriatu organizuoja komiteto posėdžius ir kitus renginius, rengia pasiūlymus LT pozicijai šio komiteto posėdžių, kitų su juo susijusių renginių darbotvarkės klausimais;

2.2. įgyvendinant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 (toliau – LRVNĮP), priemonę Nr. 6.2.1, teikia ekspertines įžvalgas dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos priemonių LRVNĮP nustatytais terminais;

2.3. įgyvendinat LRVNĮP priemonę Nr. 6.2.2, teikia pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo, susijusio su žaliosios infrastruktūros ir gamtinio karkaso sprendinių ir (ar) priemonių formavimo sąlygomis, pokyčių LRVNĮP nustatytais terminais;

2.4. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų architektūros, urbanistikos srities kompetencijos klausimais;

2.5. nustatytąja tvarka analizuoja ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų rengiamus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų derinimo, teikia konsultacijas, metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims Grupės kompetencijos klausimais;

2.6. nustatytąja tvarka atstovauja Grupei kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, taip pat kitose Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų institucijose ir įstaigose;

2.7. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo pavedimus.