Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.                                          

5. Nagrinėja ES teisės aktų projektus, rengia, derina, teikia ir pristato LR pozicijas Europos Komisijos komitetuose ir ES Tarybos darbo grupėse, apibendrina ES valstybių narių nuomones ir pozicijas, rengia jų santraukas, konsultuojasi su kitų ES valstybių narių ekspertais, rengia ataskaitas iš ES ir tarptautinių institucijų posėdžių.

6. Pagal nustatytas veiklos sritis įgyvendina ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo priemones ir užduotis, koordinuoja jų įgyvendinimą, kaupia informaciją apie jų vykdymą.

7. Nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų LR valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių, tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;.

8. Pagal priskirtas veiklos sritis organizuoja ir (ar) dalyvauja aplinkos ministro, Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse, tarybose ar komisijose.

9. Pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus;.                                         

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė;

1.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.