Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.                                         

4. Pagal teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros sričių kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir kitų institucijų ar įstaigų, privačių asmenų paklausimus ir pareiškimus.

5. Nagrinėja architektų atestavimo, architektų diplomų ir kvalifikacijų pripažinimo klausimus.

6. Organizuoja teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros sričių informacijos paskelbimą ministerijos interneto svetainėje.

7. Pagal teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros sričių kompetenciją nustatytąja tvarka dalyvauja darbo grupių, komisijų, komitetų veikloje, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis.

8. Rengia planavimo sąlygas  ir derina (rengia derinimo išvadas) valstybės lygmens bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, valstybės svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentus, nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai ir dalyvauja savivaldybių Teritorijų planavimo komisijoje.

9. Kartu su kitomis ministerijos politikos grupėmis rengia išvadas dėl parengtų valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentų, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimo dokumentų strateginio pasekmių aplinkai vertinimą, projektų.                                 

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                                      

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – urbanistikos ar architektūros srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. studijų kryptis – viešasis administravimas;

1.8. darbo patirtis – urbanistikos ar architektūros srities patirtis;

1.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.