Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

3. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.                                                                             

5. Organizuoja JT konvencijos dėl kovos su dykumėjimu šalyse, kurios patiria dideles sausras ir (ar) dykumėjimą, nuostatų įgyvendinimą, sprendžia ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupėje dėl dykumėjimo, dalyvauja posėdžiuose.

6. Pagal Helsinkio konvencijos (HELCOM) rekomendacijas dėl jūros buveinių, floros ir faunos apsaugos rengia teisės aktų projektus.

7. Dalyvauja Europos Komisijos rekomendacijos dėl Integruoto kranto zonos valdymo (ICZM) ir dviejų EBPO rekomendacijų dėl Integruoto kranto zonos valdymo įgyvendinimo darbe, dalyvauja ekspertų darbo grupių dėl ICZM susitikimuose.

8. Dalyvauja UNESCO Pasaulio paveldo centro sprendimų, susijusių su Kuršių nerija, įgyvendinimo darbe, organizuoja Kuršių nerijos valdymo plano rengimą ir reikiamos medžiagos UNESCO renginiams ir struktūroms parengimą ir pateikimą.

9. Nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas.          

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                                                                                                      

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – gamtinė geografija;

1.3. studijų kryptis – biologija;

1.4. studijų kryptis – ekologija;

1.5. studijų kryptis – aplinkotyra;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.