Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.                                    

6. Nustatytąja tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai šalies ir užsienio renginiuose saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio apsaugos klausimais.

7. Tvarko ir skelbia Grupės dokumentus, straipsnius ir kitą informaciją Aplinkos ministerijos tinklalapyje.

8. Nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas.

9. Dalyvauja keliant visuomenės sąmoningumą apie gamtinės aplinkos būklę, veiklos objektus ir ūkinės veiklos sektorius želdynų ir želdinių apsaugos, želdinių veisimo, želdynų kūrimo srityse.

10. Nustatytąja tvarka dalyvauja atrankos, vertinimo, atestavimo komisijų darbe.                                         

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                         

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – gamtinė geografija;

1.3. studijų kryptis – biologija;

1.4. studijų kryptis – ekologija;

1.5. studijų kryptis – aplinkotyra;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.