Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

3. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.                                                                             

4. Pagal nustatytas veiklos sritis bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis vandens išteklių apsaugos ir naudojimo, vandens telkinių valdymo klausimais.

5. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, ES Tarybos generalinio sekretoriato, pirmininkaujančios ES šalies institucijų atsakingais pareigūnais.

6. Koordinuoja Bendrosios vandens politikos direktyvos įgyvendinimą Lietuvoje.

7. Rengia, dalyvauja rengiant LR pozicijas dėl ES teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių vandens išteklių apsaugą ir naudojimą, vandens telkinių valdymą.

8. Pagal nustatytas veiklos sritis užtikrina informacijos skelbimą ministerijos interneto svetainėje.                                                            

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                                             

                                                   

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);

1.3. studijų kryptis – geologija (arba);

1.4. studijų kryptis – biologija (arba);

1.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.