Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.                                    

5. Pagal vykdomas funkcijas nagrinėja fizinių, juridinių asmenų ir valstybės institucijų pareiškimus, prašymus, skundus.

6. Dalyvauja rengiant ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančių sektorių metinės kvotos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorių ir su sandorių sudarymu susijusiu dokumentus.                                          

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                        

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – gamtos išteklių technologijos (arba);

1.3. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkosaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.