Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Padeda ministrui spręsti ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus siekdamas užtikrinti Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimą.

2. Kaupia, sistemina informaciją ir rengia išvadas siekdamas padėti ministrui įgyvendinti ministerijos kompetencijai priskirtas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus ir sprendimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir kitus dokumentus.

3. Analizuoja informaciją, prireikus organizuoja pasitarimus, teikia pasiūlymus, bioįvairovės, medžioklės, žvejybos, gyvūnų gerovės klausimais.

4. Ministrui pavedus, rengia ataskaitas apie atliktą darbą, pažymas, raštus, teikia informaciją ir duomenis.

5. Padeda ministrui koordinuoti ir kontroliuoti įstaigų prie ministerijos veiklą siekdamas užtikrinti ministerijos tikslų įgyvendinimą.                              

6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

                                                                     

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.