Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Padeda aplinkos ministrui suformuoti politines nuostatas ir nustatyti prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

2. Ministro pavedimu atstovauja ministerijai tarpinstituciniuose pasitarimuose, darbo grupėse, dalyvauja ministerijos vadovybės rengiamuose pasitarimuose.

3. Ministro pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, kuriuose svarstomi su ministerijos ir įstaigų prie ministerijos veikla susijusių įstatymų projektai, posėdžiuose, informuoja ministrą apie juose pateiktas pastabas, pasiūlymus ir priimtus sprendimus.

4. Padeda ministrui spręsti ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus siekdamas užtikrinti Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimą.

5. Organizuoja aplinkos ministro priimamojo darbą, koordinuoja ministro korespondencijos tvarkymą, tikrina ministrui teikiamų pasirašyti dokumentų atitiktį ministerijos darbo reglamento nuostatoms ir kitiems teisės aktams, tvarko juos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje.

6. Ministro pavedimu organizuoja ministro susitikimus su valstybės, savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovais ir piliečiais, padeda ministrui sudaryti darbotvarkę, organizuoja jos paskelbimą ministerijos interneto svetainėje.

7. Padeda ministrui formuoti žmonių išteklių valdymo politiką siekdamas, kad ministerijai pavestas funkcijas įgyvendintų kvalifikuoti specialistai.

8. Kaupia, sistemina informaciją ir rengia išvadas siekdamas padėti ministrui įgyvendinti ministerijos kompetencijai priskirtas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus ir sprendimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir kitus dokumentus.

9. Analizuoja informaciją, prireikus organizuoja pasitarimus, teikia pasiūlymus visuomenės aplinkosauginio švietimo klausimais.                                       

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.                                        

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.