Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Padeda ministrui spręsti ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus, siekdamas užtikrinti Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimą.

2. Kaupia, sistemina informaciją ir rengia išvadas, siekdamas padėti ministrui įgyvendinti ministerijos kompetencijai priskirtas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus ir sprendimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir kitus dokumentus.

3. Teikia informaciją, atspindinčią aplinkos ministro poziciją įvairiais Aplinkos ministerijos veiklos klausimais, visuomenei ir žiniasklaidai.

4. Rengia informacinius pranešimus visuomenei aktualiais Aplinkos ministerijos veiklos klausimais, aplinkos ministrui pavedus atsako į interesantų paklausimus.

5. Organizuoja aplinkos ministro spaudos konferencijas, susitikimus su žiniasklaidos atstovais.

6. Bendradarbiauja su žiniasklaida, nevyriausybinėmis organizacijomis, inicijuoja įvairių priemonių Aplinkos ministerijos įvaizdžiui gerinti įgyvendinimą.                                                                           

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.                                                                             

                                                   

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – žurnalistika (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.