Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Padeda ministrui spręsti ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus siekdamas užtikrinti Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimą.

2. Kaupia, sistemina informaciją ir rengia išvadas siekdamas padėti ministrui įgyvendinti ministerijos kompetencijai priskirtas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus ir sprendimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir kitus dokumentus.

3. Analizuoja informaciją, prireikus organizuoja pasitarimus, teikia pasiūlymus ministerijos strateginių pokyčių ir aplinkos apsaugos kontrolės priežiūros klausimais.

4. Padeda ministrui formuoti žmonių išteklių valdymo politiką siekdamas, kad ministerijai pavestas funkcijas įgyvendintų kvalifikuoti specialistai.

5. Padeda ministrui koordinuoti ir kontroliuoti įstaigų prie ministerijos: Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiklą, siekdamas užtikrinti ministerijos tikslų įgyvendinimą, 

6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

                                                                      

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.