Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų vykdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai.

2. Ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą.

3. Dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą ir atstovavimą teismuose.

4. Organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų rengimą.

5. Ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ar pašalpas.

6. Pagal savo kompetenciją pasirašo potvarkius, saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą.

7. Koordinuoja ir kontroliuoja Aplinkos projektų valdymo agentūros veiklą.                                  

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

                                                                       

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:

2.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.