Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

3. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.                                          

5. Dalyvauja Europos Komisijos komitologijos komitetuose ir darbo grupėse dėl Paukščių ir Buveinių direktyvų įgyvendinimo.

6. Nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas.

7. Pagal kompetenciją vertina teikiamas paraiškas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo paramos programą, rengia pasiūlymus naujam programavimo laikotarpiui.

8. Dalyvauja rengiant dokumentus ir ataskaitas dėl tarptautinių susitarimų ir konvencijų reikalavimų saugomų rūšių ir saugomų teritorijų apsaugos srityse įgyvendinimo.                                         

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                                      

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – biologija;

1.3. studijų kryptis – ekologija;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – patirtis kraštovaizdžio ar biologinės įvairovės srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.