Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

1.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartojo lygmens B2 lygiu;

1.3. turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį žiniasklaidos, viešųjų ryšių, visuomenės informavimo, aplinkosaugos ar klimato kaitos valdymo srityje;

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

1.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius klimato kaitos valdymo politiką;

1.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir daryti išvadas;

1.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

1.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. analizuoja informaciją ir duomenis apie klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos, vertina naujausią tarptautinę ir kitų šalių praktiką ir teikia pasiūlymus, susijusius su klimato kaitos valdymo politikos įgyvendinimu, visuomenės informavimu ir bendradarbiavimu su socialiniais partneriais  klimato kaitos klausimais, Grupės vadovui;

2.2. rengia informaciją portalui „Klimato kaita“, pranešimus žiniasklaidai, straipsnius apie klimato kaitą ir jos valdymą, pagal Grupės kompetenciją teikia informaciją atsakant į žurnalistų užklausas;

2.3. organizuoja renginius, viešas akcijas visuomenei, tikslinėms auditorijoms, žurnalistams klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos klausimais;

2.4. koordinuoja bendradarbiavimą su visuomeninėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis klimato kaitos klausimais; 

2.5.  analizuoja ir apibendrina žiniasklaidoje pasirodančius pranešimus apie klimato kaitą;

2.6. teikia  pasiūlymus rengiamiems teisės aktams ir kitiems dokumentams;

2.7. nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse klimato kaitos klausimais;

2.8.  vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo pavedimus.