Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                             

5. Pagal nustatytas veiklos sritis įgyvendina ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo priemones ir užduotis, koordinuoja jų įgyvendinimą, kaupia informaciją apie jų vykdymą.

6. Pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus.

11. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, LR nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, ES Tarybos Generalinio sekretoriato, pirmininkaujančios ES Tarybai valstybės institucijų, Bazelio konvencijos sekretoriato atsakingais pareigūnais.

7. Nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų LR valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių, tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose.                

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

1.3. studijų kryptis – teisė (arba);

1.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

1.5. studijų kryptis – biochemija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.