Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                             

4. Pagal nustatytas veiklos sritis organizuoja ir koordinuoja ES (direktyvų, reglamentų, sprendimų ir kt.) ir tarptautinių teisės aktų įgyvendinimą.

5. Pagal nustatytas veiklos sritis rengia ataskaitas apie teisės aktų įgyvendinimą ir organizuoja jų pateikimą Europos Komisijai.

6. Pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus.

7. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, LR nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, ES Tarybos Generalinio sekretoriato, pirmininkaujančios ES Tarybai valstybės institucijų, Bazelio konvencijos sekretoriato atsakingais pareigūnais pavojingųjų atliekų tvarkymo klausimais.

8. Pagal priskirtas veiklos sritis organizuoja ir (ar) dalyvauja aplinkos ministro, Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse, tarybose ar komisijose.                                          

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                      

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

1.3. studijų kryptis – biologija (arba);

1.4. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

1.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.