Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą aplinkos inžinerijos krypties arba gamtos išteklių technologijų krypties, arba aplinkotyros krypties, arba gamtinės geografijos krypties, arba ekonomikos krypties, arba vadybos krypties išsilavinimą;

1.2. mokėti anglų kalbą įgudusio vartojo lygmens B2 lygiu;

1.3. turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį aplinkosaugos arba klimato kaitos valdymo, arba vadybinio darbo srityje;

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

1.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus nacionalinius ir Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, klimato kaitos, vertinimo ir valdymo sritis;

1.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir daryti išvadas;

1.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

1.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. vykdo NEKSVP ir LIFE IP EnerLIT įgyvendinimo stebėsenos sistemos kūrimą ir vystymą;

2.2. rengia NEKSVP ir LIFE IP EnerLIT veiklų ataskaitas;

2.3. organizuoja ŠESD duomenų rinkimo, efekto skaičiavimo ir modeliavimo veiklas kartu su Aplinkos apsaugos agentūra ir kitomis organizacijomis;

2.4. vykdo NEKSVP atnaujinimo veiklas susijusias su modeliavimu ir priemonių vertinimu;

2.5. dirba kitais klausimais, susijusiais su NEKSVP veiklų įgyvendinimu bei ŠESD tikslų pasiekimu.