Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.

6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.                                                                       

7. Analizuoja ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijus, rengia ir teikia pasiūlymus dėl viešiesiems pirkimams Lietuvoje taikomų aplinkos apsaugos kriterijų.

8. Pagal kompetenciją įgyvendina su žaliaisiais pirkimais susijusias Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatytas klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos priemones, ES žiedinės ekonomikos veiksmų plane numatytus veiksmus.

9. Koordinuoja žaliųjų pirkimų politikos įgyvendinimą ministerijoje ir aplinkos ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, dalyvauja viešojo sektoriaus perėjimo prie klimatui neutralios ir žiedinės ekonomikos iniciatyvose.

10. Konsultuoja perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų ir neperkančiųjų organizacijų  darbuotojus žaliųjų pirkimų įgyvendinimo klausimais, rengia žaliųjų pirkimų politikos ir jos įgyvendinimo viešinimo medžiagą.

11. Dalyvauja įgyvendinant horizontalaus pobūdžio iniciatyvas, programas ir projektus aplinkos ministro valdymo srityse, įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų valstybių ir tarptautinėmis institucijomis bei organizacijomis projektus.

12. Nustatyta tvarka atstovauja Lietuvai kitų valstybių, tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose, EBPO komitetų ir darbo grupių posėdžiuose.                                             

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                   

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.4. studijų kryptis – teisė (arba);

1.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 4 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.