Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

5. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

7. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.                                                            

8. Organizuoja ir koordinuoja ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) ES ATLPS įgyvendinimą ir rengia ataskaitas.

9. Organizuoja ES ŠESD registro nacionalinio administratoriaus veiklos priežiūrą ir teikia metodinę pagalbą.

10. Organizuoja, koordinuoja ir teikia metodinę pagalbą  įstaigoms prie Aplinkos ministerijos (Aplinkos apsaugos agentūrai, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos) ir kitoms įstaigoms), siekdamas užtikrinti jiems pavestų ES ATLPS reikalavimų įgyvendinimo ir šioje sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų išmetamų ŠESD kontrolės funkcijų vykdymą.

11. Nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai Grupės kompetencijos klausimais užsienio šalių, tarptautinėse ir ES institucijose.

12. Rengia Lietuvos pozicijas ir derina kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su klimato kaitos valdymu.                                                                             

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                         

                                                   

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė;

1.3. studijų kryptis – biologija (arba);

1.4. studijų kryptis – ekologija (arba);

1.5. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.