Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

1.2. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartojo lygmens B2 lygiu;

1.3. turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį aplinkosaugos arba srityje, reikalaujančioje analitinių, strateginių įgūdžių;

1.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu, elektroninių lentelių, pateikčių rengimo ir pristatymo programomis, duomenų analizės įrankiais;

1.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus nacionalinius  teisės aktus, reglamentuojančius statybą ir teritorijų planavimą;

1.6. išmanyti Lietuvos Respublikos viešąjį valdymą ir administravimą, politikos formavimą ir įgyvendinimo procesą;

1.7. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas vertinti ir teikti argumentuotus problemų sprendimo būdus;

1.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

1.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. sistemina, analizuoja informaciją ir duomenis Grupės kompetencijos srityje;

2.2. vertina kokybiniu ir kiekybiniu būdu surinktą informaciją, įžvelgia tendencijas paskirtose politikos srityse;

2.3. atlieka tyrimus, vertinimus, rengia rekomendacijas, teikia argumentuotus siūlymus Grupei priskirtais klausimais;

2.4. rengia išvadas ir rekomendacijas dėl priskirtos politikos srities klausimų, teikia argumentuotus siūlymus atliekų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

2.5. siūlo ir vertina Grupei priskirtus stebėsenos rodiklius, rengia rodiklių interpretacijų pagrindimus, jų apskaičiavimo metodikas, įskaitant duomenų šaltinių indentifikavimą;

2.6. kuria ar prisideda kuriant įrodymais grįsto valdymo veiklos metodiką ir jos tobulinimą;

2.7. koordinuoja bendradarbiavimą su visuomeninėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis; 

2.8. rengia apžvalgas ir teikia informaciją reikalingą pranešimų spaudai rengimui (esant poreikiui rengia pranešimus), nuolat stebi situaciją ir renka informaciją Grupės kuruojamais klausimais;

2.9. teikia metodines konsultacijas viešosios politikos analizės, vertinimo atlikimo klausimais;

2.10. nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse;

2.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo pavedimus, susijusius su Grupei pavestų funkcijų vykdymu.