Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                             

5. Administruoja ALIS verslinės žvejybos leidimus.

6. Dalyvauja Žuvininkystės tarybos, Kvotų skyrimo komisijos, Žuvininkystės sektoriaus programos stebėsenos, projektų atrankos komitetų veikloje.

7. Nustatytąja tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai šalies ir užsienio renginiuose žuvų išteklių apsaugos, naudojimo ir atkūrimo klausimais.

8. Nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas.

9. Dalyvauja įgyvendinant ES reglamentą Nr. 1100/2007, nustatantį priemones ungurių ištekliams atkurti, dalyvauja Aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo programoje, lašišų, šlakių, skersnukių ir kitų išteklių atkūrimo priemonių planavime.                                     

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                         

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – biologija;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.