Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3 Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.                                    

6. Dalyvauja GMO politikos formavime, nagrinėja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus teisės aktų projektus, rengia pozicijas, susijusias su GMO apgalvotu išleidimu į aplinką pagal ES Direktyvąų 2001/18/EB ir 2015/412/ES nuostatas, Kartachenos biosaugos protokolo ir Orhuso konvencijos reikalavimus.

7. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su genetiškai modifikuotų organizmų klausimus sprendžiančiomis Lietuvos valstybės institucijomis, mokslininkais, asociacijomis, gamybininkais ir nevyriausybinėmis organizacijomis,organizuoja GMO valdymo priežiūros komiteto posėdžius.

8. Nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas.

9. Dalyvauja įgyvendinant rizikos aplinkai vertinimo nuostatas, susijusias su Direktyvos 2001/18/EB pakeitimo projektu dėl genetiškai modifikuotų organizmų rizikos aplinkai vertinimo.

10. Dalyvauja įgyvendinant biosaugos reikalavimus.

11. Nustatytąja tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai šalies ir užsienio renginiuose genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo klausimais.                                   

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

             

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – biologija;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – patirtis genetiškai modifikuotų organizmų srityje ;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.