Pareigų aprašymas Spausdinti

 

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: