Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

3. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.             

4. Koordinuoja Genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto veiklą ir pagal kompetenciją nagrinėja naujų technikų klausimus genetiškai modifikuotų organizmų srityje.

5. Nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas.

6. Pagal Europos Sąjungos ir tarptautinius įsipareigojimus nustatytąja tvarka administruoja genetiškai modifikuotų organizmų informacinę sistemą. Pagal poreikį teikia informaciją gyvųjų modifikuotų organizmų klausimais Biosaugos informacijos centrui.

7. Nustatytąja tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai šalies ir užsienio renginiuose genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ir organizmų riboto naudojimo, genetiškai modifikuotų organizmų rizikos aplinkai vertinimo ir Kartachenos biosaugos biosaugosprotokolo klausimais.

8. Organizuoja genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo rizikos aplinkai vertinimo procedūras, nagrinėja Europos maisto saugos tarnybos rizikos vertinimo gairių projektus ir teikia pasiūlymus Europos maisto saugos tarnybos darbo grupėse.

9. Rengia informaciją, pozicijas genetiškai modifikuotų organizmų srityje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai ir dirba jų darbo grupėse.                                  

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – biologija;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – patirtis genetiškai modifikuotų organizmų srityje ;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.