Pareigų aprašymas Spausdinti

    

1. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.                                          

6. Koordinuoja ES reglamento Nr. 1100/2007, nustatančio priemones ungurių ištekliams atkurti, įgyvendinimo priemones, dalyvauja įgyvendinant saugomų žuvų rūšių atkūrimo programas ir planuojant atkūrimo priemones.

7. Nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas.

8. Dalyvauja planuojant valstybės, ES struktūrinės ir kitų tarptautinių finansinių instrumentų paramos, skirtos vidaus vandenų žuvininkystės sričiai finansuoti, poreikį ir panaudojimą, koordinuoja projektų įgyvendinimą.                   

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – biologija;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – žuvininkystės  srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.