Pareigų aprašymas Spausdinti

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ POLITIKOS GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: