Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                                          

5. Pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja piliečių ir ūkio subjektų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, rengia atsakymus.

6. Rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų ir poįstatyminių aktų, susijusių su žemės (miškų) reforma, projektus.

7. Pagal Grupės kompetenciją užtikrina teisės aktų projektų paskelbimą Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje posistemėje TAIS.                         

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė;

1.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – patirtis miškų srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.