Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

3. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                                          

6. Pagal Grupės kompetenciją rengia Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos išlaidų sąmatų projektus, dalyvauja rengiant ministerijai pavaldžių institucijų miškų ūkio srityje išlaidų sąmatų projektus.

7. Pagal Grupės kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos vykdomus viešuosius pirkimus, rengiant viešųjų pirkimų sutartis ir koordinuojant šių sutarčių vykdymą.

8. Atlieka Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų naudojimo tarybos sekretoriaus funkcijas, taip pat pagal Grupės kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose tarybose, komisijose bei darbo grupės.                              

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                       

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė;

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – patirtis miškų srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.