Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

3. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.                                          

5. Pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus, rengia išvadų projektus.

6. Pagal veiklos sritį bendradarbiauja su šalies miškų mokslo, mokymo institucijomis, suinteresuotomis visuomeninėmis organizacijomis.

7. Pagal kompetenciją rengia ir (ar) dalyvauja rengiant valstybės ir Europos Sąjungos finansinės paramos miškų ūkiui teikimo programas ir kitus dokumentus.

8. Dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų pasitarimuose, konferencijose, seminaruose ir darbo grupėse nustatytos veiklos srities klausimais;.                             

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė;

1.3. studijų kryptis – teisė;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – patirtis miškų srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.