Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.                                          

6. Tvarko ir skelbia Grupės dokumentus, straipsnius ir kitą informaciją miškų politikos klausimais Aplinkos ministerijos tinklalapyje.

7. Nustatytąja tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus, teikia išvadų projektus.

8. Nustatytąja tvarka pagal kompetenciją bendradarbiauja su šalies miškų mokslo, mokymo institucijomis, suinteresuotomis visuomeninėmis organizacijomis.

9. Pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose ir darbo grupėse.

10. Atlieka ir (ar) organizuoja paraiškų ir pasiūlymų bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti vertinimą.                                          

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                         

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė;

1.3. studijų kryptis – teisė;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – patirtis miškų srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.