Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.                                   

6. Atlieka teisinio reguliavimo analizes priskirtos srities klausimais, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo.

7. Teikia pasiūlymus dėl teisėkūros iniciatyvų grupės kompetencijos klausimais, dalyvauja rengiant šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus ar koordinuoja šių projektų rengimą.

8. Nustatytąja tvarka pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Lietuvos ar užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose.                                   

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

                                          

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.