Pareigų aprašymas Spausdinti

  

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

3. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                             

5. Organizuoja ir koordinuoja valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano – įgyvendinimą.

6. Nustatytąja tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai šalies ir užsienio renginiuose saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio apsaugos, gamtinio karkaso ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų klausimais.

7. Nustatytąja tvarka pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas.

8. Dalyvauja rengiant Pelkių apsaugos strategiją, vykdant Ramsaro konvencijos sprendimus.

9. Dalyvauja įgyvendinant Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatas.

10. Dalyvauja rengiant saugomų teritorijų steigimo kriterijus.                             

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – gamtinė geografija;

1.3. studijų kryptis – ekologija;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.