Pareigų aprašymas Spausdinti

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ POLITIKOS GRUPĖS YRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: