Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                             

5. Pagal kompetenciją inicijuoja ES ir kitos tarptautinės paramos projektus kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, planavimo srityje, koordinuoja jų įgyvendinimą.

6. Nustatytąja tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai šalies renginiuose kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo ir planavimo klausimais.

7. Nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas  

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekologija;

1.3. studijų kryptis – aplinkotyra;

1.4. studijų kryptis – gamtinė geografija;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.