Pareigų aprašymas Spausdinti

PROJEKTO NR. LIFE16 IPE LT 016 „NATURA 2000 TINKLO VALDYMO OPTIMIZAVIMAS LIETUVOJE“  PROJEKTO ADMINISTRATORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vadovaudamasis Sutartimi vykdo šias funkcijas: