Pareigų aprašymas Spausdinti

STATYBOS ir Teritorijų planavimo

 PolITIKOS GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: