Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties arba vadybos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

1.2. turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį statybos ir (ar) su ja sietino viešojo administravimo srityse;

1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, statybos ir proceso normavimą, būsto valdymą, priežiūrą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), teisėkūros procesą, teisės aktų rengimą;

1.4. būti susipažinęs su statybos ir proceso normavimo, būsto valdymo, priežiūros, pastatų atnaujinimo (modernizavimo) sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

1.5. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus ir raštvedybos taisykles;

1.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

1.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

1.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) ir su juo susijusiais statybos normavimo, statinių valdymo, priežiūros klausimais;

2.2. nustatytąja tvarka analizuoja ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų rengiamus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų derinimo;

2.3. analizuoja teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

2.4. pastatų atnaujinimo (modernizavimo) ir su juo susijusiais statybos normavimo, statinių valdymo, priežiūros klausimais bendradarbiauja su kitų ES šalimis, savivaldos institucijomis ir šioje srityje dirbančiomis įmonėmis, analizuoja gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, organizuoja ar dalyvauja organizuojant pasitarimus, seminarus;

2.5. dalyvauja nagrinėjant ir vertinant pastatų atnaujinimo (modernizavimo) ir su juo susijusius statybos normavimo reikalavimų įgyvendinimo, statinių valdymo, priežiūros procesus, jų pokyčių tendencijas ir prognozes, rengia ir vadovybei teikia informaciją apie jų rezultatus;

2.6. nustatytąja tvarka kartu su ministerijos administracijos padaliniais bendradarbiauja pastatų atnaujinimo (modernizavimo) ir su juo susijusiais statybos normavimo, statinių valdymo, priežiūros klausimais su Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, Europos Sąjungos ir (ar) kitų tarptautinių organizacijų, ar Europos Sąjungos valstybių narių ar užsienio valstybių atsakingais pareigūnais;

2.7. vykdo kitus su grupės veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus.