Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.

7. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                                                

8. Pagal Grupės kompetenciją būsto, pastatų valdymo, priežiūros, atnaujinimo (modernizavimo), žmogaus palaikų laidojimo srityse nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, rengia atsakymus.                                                                    

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                                             

                                                   

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

1.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

1.4. studijų kryptis – teisė (arba);

1.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – gyvenamųjų pastatų valdymo, priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.