Arminas Mockevičius

Aplinkos ministerijos kanclerio veiklos:

  • Aplinkos ministerijos administracijos padalinių veiklos koordinavimas ir kontrolė, finansinių, materialinių, intelektinių ir informacinių išteklių optimalaus valdymo ir panaudojimo įgyvendinant Aplinkos ministerijos metinį strateginį veiklos planą užtikrinimas, aplinkos ministrui pavedus įstaigų prie Aplinkos ministerijos veiklos koordinavimas ir kontrolė
  • Aplinkos ministerijos administracinės ūkinės veiklos kontrolė
  • Aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo organizavimas ir kontrolė
  • dalyvavimas organizuojant ir koordinuojant Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrinant rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą
  • Aplinkos ministerijos nuostatų, Aplinkos ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir aplinkos ministro įsakymų rengimo organizavimas
  • aplinkos ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat jų skatinimas, tarnybinių ar drausminių nuobaudų ar pašalpų skyrimas, kvalifikacijos tobulinimas
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-27